Κανονισμός Σπουδών τμήματος Βρεφονηπιοκομίας Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Ο Κανονισμός Σπουδών στα Τ.Ε.Ι. παρέχει την δυνατότητα στον φοιτητή να αντιληφθεί το περιεχόμενο των σπουδών που θα ακολουθήσει στο Τμήμα της Σχολής υποδοχής του και την δυνατότητα να καθορίσει το δικό του πρόγραμμα και ρυθμό στις σπουδές του. Θέτει επίσης ουσιαστικές διαδικασίες για την εκπαίδευση, έτσι ώστε να γίνεται συστηματική αφομοίωση των επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη ικανοτήτων που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανά στελέχη για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής και να μπορούν να κρίνουν το κοινωνικό περιεχόμενο του έργου τους.

1. Εγγραφές
1. Φοιτητές του Τ.Ε.Ι Ηπείρου καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτά μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Οι εγγραφές των εισαγομένων φοιτητών γίνονται στο οικείο Τμήμα της Σχολής μια φορά το χρόνο κατά το χειμερινό εξάμηνο και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή νέων φοιτητών.
3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή φοιτητή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Σε περίπτωση απόρριψης η αίτηση είναι δυνατόν να επανεξετασθεί από το Συμβούλιο της Σχολής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Φοιτητής που δεν γράφτηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της Παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής του στο Τ.Ε.Ι.
4. Φοιτητής, που έχει εγγραφεί στο Τ.Ε.Ι. δεν μπορεί να είναι συγχρόνως φοιτητής και σε άλλο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό Ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Ανανέωση Εγγραφής
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983, ο  φοιτητής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου με ειδική έντυπη δήλωση, που διατίθεται από το Τμήμα.
2. Φοιτητής , που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τ.Ε.Ι. και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος αυτοδίκαια. Αιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται από το Συμβούλιο του Τμήματος και της Σχολής μόνο για σοβαρούς λόγους.

3. Κύκλοι Σπουδών, Έναρξη, Διακοπή και Λήξη Μαθημάτων
1. Τη βασική εκπαιδευτική περίοδο στο Τ.Ε.Ι. αποτελεί το διδακτικό εξάμηνο. Κάθε διδακτικό έτος, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου, περιλαμβάνει δύο αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα: το χειμερινό, το οποίο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου και την εβδομάδα των εγγραφών και το εαρινό, το οποίο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων β΄ περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και την εβδομάδα των εγγραφών. Μεταξύ των δύο εξεταστικών περιόδων του χειμερινού εξαμήνου ή μετά τη λήξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου και μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου μπορούν να παρεμβάλλονται ημέρες ελεύθερες μαθημάτων.
2. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.  Σε περίπτωση αποτυχίας το μάθημα επαναλαμβάνεται.

4. Οργάνωση Μαθημάτων - Προγράμματα Σπουδών
1. Οι σπουδές στο Τ.Ε.Ι. οργανώνονται με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα.
α) Ανάλογα με το περιεχόμενο τους τα μαθήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

    • Μαθήματα γενικής υποδομής
    • Μαθήματα ειδικής υποδομής
    • Μαθήματα ειδικότητας
    • Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος διακρίνονται ανάλογα με το χαρακτήρα τους σε υποχρεωτικά, κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά, ως εξής:
α) Υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος.

β) Τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα είναι μαθήματα ειδικότητας που επιλέγονται από τους φοιτητές από πίνακα περισσότερων μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
γ) Τα προαιρετικά μαθήματα, είναι μαθήματα γενικής μόρφωσης, ξένων γλωσσών ή μαθήματα εμβάθυνσης υποδομής ή διεπιστημονικά, που καταρτίζονται ειδικά για τους φοιτητές σε επίπεδο Τμήματος, Σχολής ή Ιδρύματος. Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο σπουδών μπορεί να δηλώσει μέχρι δύο προαιρετικά μαθήματα που θα επιλέξει από τα προσφερόμενα από το Τμήμα του.
2. Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του δεύτερου. Ένα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα. Τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε Τμήματος. Για κάθε μάθημα μπορεί να υπάρχουν μέχρι τρία (3) προαπαιτούμενα και σε κάθε προαπαιτούμενο μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μαθήματα.  Ο ολικός αριθμός  των προαπαιτούμενων μαθημάτων ορίζεται μέσα στα όρια 20-45% ενώ ο ολικός αριθμός  των αλληλοσυνδεόμενων μαθημάτων κυμαίνεται μεταξύ 30% και 60% των υποχρεωτικών μαθημάτων του Τμήματος και ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
3. Ο φοιτητής δε μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλώσει συγχρόνως το εργαστηριακό μέρος του.
4. Σε καμία περίπτωση ο φοιτητής δε μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια σπουδών του τμήματος.

5. Διδασκαλία ξένων γλωσσών
1. Στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου διδάσκονται μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, κυρίως από τις γλώσσες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει ως σκοπό να μάθουν οι φοιτητές τη γλώσσα, ώστε να μπορούν να τη χειρίζονται με επάρκεια σε κάθε περίπτωση.
2. Ο φοιτητής  που κατέχει την ξένη γλώσσα, μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του από την υποχρέωση παρακολούθησης της γλώσσας αυτής. Για το σκοπό αυτό με εισήγηση του οικείου Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της αντίστοιχης γλώσσας, η οποία εξετάζει και εισηγείται στο Συμβούλιο του Τμήματος για την απαλλαγή του ή μη από την παρακολούθηση των μαθημάτων της ξένης γλώσσας, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών, που δηλώνουν ή λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις είναι μικρός, τότε με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. είναι δυνατή η διδασκαλία μαθημάτων συναφούς ειδικότητας σε επίπεδο Σχολής ή Τ.Ε.Ι.

Μορφές διδασκαλίας
Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει περισσότερες από μία από τις παρακάτω μορφές:
>  Θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία
>  Ασκήσεις πράξης
>  Σεμινάρια
>  Φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις
>  Ανάθεση εκπόνησης εργασιών ατομικά ή ομαδικά
>  Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές

6. Φοίτηση
1. Οι φοιτητές παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωσή τους και τις ρυθμίσεις των άρθρων του παρόντος.
2. Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάμηνο για κάθε μάθημα καθορίζονται από το Τομέα Μαθημάτων και ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ημέρες που επίσημα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
3. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των εβδομαδιαίων μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα διδακτικό αντικείμενο είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος των 2/3 των εβδομάδων όλου του διδακτικού εξαμήνου, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε. Η διαπίστωση πραγματοποίησης ή μη του μαθήματος γίνεται κατά τη λήξη του εξαμήνου, μετά από γραπτή δήλωση του διδάσκοντος και με ευθύνη του υπεύθυνου του Τομέα. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το Συμβούλιο του Τμήματος. Ο ελάχιστος αριθμός των φοιτητών που πρέπει να είναι παρόντες σε ένα μάθημα ώστε αυτό να πραγματοποιηθεί, είναι το 30% των φοιτητών που έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν το μάθημα αυτό.
4. Η συμμετοχή στις φροντιστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από τον διδάσκοντα. Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το 80% των πραγματοποιηθεισών φροντιστηριακών ασκήσεων προκειμένου να συμμετάσχει στις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

7. Βαθμολογική Κλίμακα
1. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα: μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε.
2. Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των σπουδαστών κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:
από 0 - 3,99 : "κακή"
από 4,00 - 4,99 : "ανεπαρκής"
από 5,00 - 6,49 : "καλή"
από 6,50 - 8,49 : "πολύ καλή"
από 8,50 - 10 : "άριστη"

3. Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση δύο δεκαδικών της ακέραιας μονάδας.  Ο υπολογισμός του βαθμού πτυχίου γίνεται με βάση τις διδακτικές μονάδες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρακτική άσκηση και τα προαιρετικά μαθήματα (άρθρο 3 Ν.3404/2005 ΦΕΚ 260 Α’)

8. Αξιολόγηση της επίδοσης
1. α) Για την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξάγει με επιτυχία τουλάχιστον 12 ασκήσεις, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί. Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου δίνεται η δυνατότητα συμπληρωματικών ασκήσεων, μέχρι δύο (2) τον αριθμό, για όσους φοιτητές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει. Η μορφή και ο τρόπος της συμπληρωματικής αξιολόγησης καθορίζεται με απόφαση του Τομέα Μαθημάτων.  Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει και έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο στη διάρκεια ενός εξαμήνου και έχουν αποτύχει στις εξετάσεις, δεν υποχρεούνται να το ξαναπαρακολουθήσουν, αλλά μπορούν να το δηλώσουν και να εξετασθούν σε επόμενα εξάμηνα μέχρι να κριθούν επιτυχώς στο 80% των εργαστηριακών ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο τρέχον εξάμηνο.
β) Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού μέρους μικτού μαθήματος είναι ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση του Τομέα Μαθημάτων, ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων, που ο φοιτητής έχει διεξάγει με επιτυχία στα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ή στο τέλος του εξαμήνου.
γ) Σε πέντε (5) ημέρες από το τέλος του εξαμήνου ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα τη βαθμολογία του εργαστηρίου ή των πρακτικών ασκήσεων, που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται.
2. Οι ασκήσεις πράξης βαθμολογούνται αυτοτελώς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος και δεν απαιτείται τελική εξέταση.  Η τελική βαθμολογία θεωρητικού μαθήματος, διαμορφώνεται κατά 60% από την επίδοση του φοιτητή στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου (γραπτές ή προφορικές) εφ’ όλης της διδακτέας ύλης και κατά 40% από τις διάφορες μορφές αξιολόγησης που εκπονούνται κατά την διάρκεια του εξαμήνου, ατομικές ή συλλογικές εργασίες, σε ασκήσεις πράξης  καθώς και τη γενικότερη συμμετοχή του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
3. Με το τέλος της τελευταίας εβδομάδας διεξαγωγής μαθημάτων του εξαμήνου, ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα κατάσταση των φοιτητών με τον αντίστοιχο βαθμό της ενδιάμεσης αξιολόγησης για τον καθένα σε κάθε μάθημα, που του έχει ανατεθεί. Με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος ανακοινώνεται έγκαιρα και πάντως πριν από τις τελικές εξετάσεις, ο πίνακας με τους βαθμούς, που συγκέντρωσαν σε κάθε μάθημα οι σπουδαστές.
4. Ο βαθμός αυτών που προέρχονται από κατάταξη εξάγεται ως εξής: το Τμήμα Υποδοχής με απόφαση του Συμβουλίου του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαλλάσσει τους κατατασσόμενους από μαθήματα ή ασκήσεις, που έχουν εξετασθεί με επιτυχία στη Σχολή ή το Τμήμα Προέλευσης, μη καταγράφοντας τους βαθμούς των μαθημάτων αυτών. Καθορίζει δε τα μαθήματα και ασκήσεις προηγουμένων εξαμήνων, στα οποία οι κατατασσόμενοι οφείλουν να εξετασθούν, εφόσον δεν διδάχθηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σε αυτά στη Σχολή ή το Τμήμα Προέλευσης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο που έγινε η κατάταξη.
5. Φοιτητής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να το επαναλάβει στο επόμενο εξάμηνο. Εάν απέτυχε σε κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ενός συνόλου μαθημάτων, τα οποία χαρακτηρίζουν κατεύθυνση, τότε πρέπει το μάθημα αυτό να το επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το μάθημα ή την κατεύθυνση, ενώ εάν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα, μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο. Για κάθε μάθημα που δηλώνει ο φοιτητής, μπορεί να συμμετάσχει στις δύο (2) εξεταστικές περιόδους που ακολουθούν το εξάμηνο.
6. α) Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού και εργαστηριακού/πρακτικού μέρους του μικτού μαθήματος με συντελεστές, που έχουν άθροισμα ένα (1). Η κατανομή αυτή καθορίζεται από το Τομέα Μαθημάτων με βάση τις ώρες και τις συνθήκες διδασκαλίας, ως και τη φύση κάθε μέρους του μαθήματος.
β) Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο βαθμός στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό/πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχιστον "5".
γ) Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους μικτού μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται μόνο ως προς το άλλο μέρος.

9. Εξεταστικές Περίοδοι Εξαμήνου, Πρόγραμμα Εξετάσεων
1. Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, δύο (2) εβδομάδων η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς. Κατ' εξαίρεση, υπάρχει δυνατότητα φοιτητές να εξετασθούν προφορικώς από τον καθηγητή του μαθήματος, εάν συντρέχουν λόγοι υγείας ή ειδικών περιπτώσεων, για τις οποίες αποφαίνεται το Συμβούλιο του Τμήματος, σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από το φοιτητή και προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα.
2. Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα, ή στο θεωρητικό μέρος μικτών μαθημάτων είναι για όλους τους φοιτητές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτικές και διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα που συντάσσεται από το Συμβούλιο του Τμήματος και ανακοινώνεται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει:
" το εξεταζόμενο μάθημα με τον κωδικό του αριθμό
" τον εισηγητή των θεμάτων
" ημερομηνία, ώρα και αίθουσα εξετάσεων
" τα ονοματεπώνυμα των εποπτών και επιτηρητών
3. Σε περίπτωση που, για λόγους μη υπαιτιότητας των φοιτητών, δεν πραγματοποιηθούν οι τελικές εξετάσεις της μιας ή και των δύο εξεταστικών περιόδων σε μάθημα ή μαθήματα του οικείου διδακτικού εξαμήνου, αυτές διενεργούνται στο αμέσως επόμενο διδακτικό εξάμηνο και μετά τη λήξη των εβδομάδων διδασκαλίας του εξαμήνου αυτού. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές στο αμέσως επόμενο διδακτικό εξάμηνο δεν απαιτείται επαναδήλωση του μαθήματος από το φοιτητή.

10. Οργάνωση των Εξετάσεων Περιόδου
1. Τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων του Τμήματος έχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος, ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό εποπτών, την καταλληλότητα των χώρων, τη διαθεσιμότητα των υλικών και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων.
2. Ως επιτηρητές των εξετάσεων ορίζονται από το Συμβούλιο του Τμήματος τακτικά μέλη Ε.Π. και Εργαστηριακοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες του Ε.Π. στα πλαίσια των ωρών απασχόλησής τους κατά βαθμίδα και με συνεκτίμηση του χρόνου, που απαιτείται για την ετοιμασία των εισηγήσεων και για τις διορθώσεις των γραπτών δοκιμίων. Σε περίπτωση έλλειψης του προαναφερόμενου προσωπικού, ως επιτηρητές ορίζονται και άλλες κατηγορίες προσωπικού με πράξη του Διευθυντή της Σχολής.
3. Τα θέματα των εξετάσεων εισηγούνται αυτός ή αυτοί που δίδαξαν το μάθημα κατά το εξάμηνο που έληξε και σε περίπτωση απουσίας τους ή κωλύματος, τα θέματα θέτει και εισηγείται άλλος εκπαιδευτικός από την ίδια Ομάδα Μαθημάτων, που ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Τομέα Μαθημάτων.
4. Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος διεξάγονται με την ευθύνη του διδάσκοντα το μάθημα.

11. Διαδικασία Διεξαγωγής Εξετάσεων, "Τράπεζα Θεμάτων"
1. Για την ανάπτυξη των θεμάτων χορηγούνται στους εξεταζόμενους φοιτητές ειδικά σφραγισμένες κόλλες αναφοράς ή τυπωμένα ερωτηματολόγια με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας.
2. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων.
3. Φοιτητής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλία ή σημειώσεις ή από γραπτό φοιτητή ή συνεννοείται με άλλον ή άλλους φοιτητές ή εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή, που έκανε τη διαπίστωση αυτή.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή των εξετάσεων του μαθήματος, ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα τη βαθμολογία των εξετάσεων περιόδου, καθώς και τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Μετά το σχετικό έλεγχο, το Τμήμα προβαίνει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στην αρχειοθέτηση των βαθμολογιών.
5. Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται με ευθύνη του εξεταστή για ένα εξάμηνο, μετά την παρέλευση του οποίου διατίθενται για πολτοποίηση με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής. Κατά το διάστημα αυτό ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει από τον εξεταστή να συμβουλευτεί το γραπτό του.

12. Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
Για περισσότερες λεπτομέρειες εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας
www…….

13.  Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα
Οι φοιτητές υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.1404/83 και Ν.2916/2001)

14.  Βαθμός Πτυχίου. Ανακήρυξη Πτυχιούχων
1.α) Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από έναν συγκεκριμένο τύπο, όπου συνυπολογίζονται οι βαθμοί των μαθημάτων και η πτυχιακή εργασία του φοιτητή και οι αντίστοιχες Διδακτικές Μονάδες.
β)  Οι Διδακτικές Μονάδες της Πρακτικής Άσκησης και των προαιρετικών μαθημάτων δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του πτυχίου.
γ)  Τα προαιρετικά μαθήματα αναγράφονται στο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας. 
2. Τελειόφοιτος/η του Τ.Ε.Ι. ανακηρύσσεται πτυχιούχος όταν συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις όπως:
- έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατ΄επιλογήν και τα τυχόν προαιρετικά μαθήματα,
- έχει εγκριθεί η πτυχιακή εργασία και
- έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
Ειδικότερα ανακηρύσσεται πτυχιούχος από τη χρονολογία που κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου του Τμήματος η τελευταία προϋπόθεση.

Επισκέπτες

Έχουμε 18 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube