Περιγράμματα των Μαθημάτων
Περιγράμματα Υποχρεωτικών, Επιλογής και Προαιρετικών Μαθημάτων

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής [1ο εξ. 3ωρ/εβδ.(= 3Θ) 6 μον. ECTS]
Βασικές έννοιες των Επιστημών της Αγωγής-  Επιστημολογία – Θεωρίες της Αγωγής. Αντικείμενο της Παιδαγωγικής. Παιδαγωγική ατμόσφαιρα. Η διαπροσωπική επικοινωνία στη σχολική τάξη.

Βρεφονηπιοκομία Ι [1ο εξ. 5ωρ/εβδ. (=2Θ + 3Ε )5,5 μον. ECTS]
Ο ρόλος του παιδαγωγού Βρεφών – Νηπίων. Εγκυμοσύνη. Προγεννητική περίοδος. Προετοιμασία υποδοχής βρέφους.. Κάλυψη βασικών αναγκών ως παράγοντας επιβίωσης και αγωγής

Μεθοδολογία Έρευνας [1ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=2Θ + 1Ε )3,5 μον. ECTS]
Βασικές έννοιες στην εμπειρική έρευνα. Διαδικασία έρευνας. Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων. Η παρουσίαση της έρευνας, η συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας.
Αξιολόγηση μιας έρευνας. Ερευνητικά σφάλματα. Οδηγίες για συγγραφή πτυχιακών εργασιών.

Αγωγή Υγείας [1ο εξ. 3ωρ/εβδ. (3Θ ) 5 μον. ECTS]  
Στοιχεία ατομικής υγιεινής και καθαριότητας των παιδιών. Υγιεινής κοινότητας και απολύμανση κοινόχρηστων χώρων. Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (σεισμοί – πυρκαγιά κ.λ.π.)
 
Εισαγωγή στην Ψυχολογία [1ο εξ. 3ωρ/εβδ. (3Θ ) 6 μον. ECTS]  
Ψυχολογία: αντικείμενο, κλάδοι της επιστήμης. Θεωρίες ανάπτυξης της προσωπικότητας. Ωρίμανση, αντίληψη, μάθηση, μνήμη. Προσωπικότητα: αλληλεπίδραση κληρονομικότητας- περιβάλλοντος. Βασικά στοιχεία Κοινωνικής Ψυχολογίας: διατομική- διαπροσωπική επικοινωνία.

Μουσικοπαιδαγωγική Ι [1ο εξ. 4ωρ/εβδ. (2Θ + 2Ε) 4 μον. ECTS]
Έννοιες βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήχου. Αξίες των φθόγγων: φθογγόσημα, παρεστιγμένο. Παύσεις των φθογγόσημων. Μέτρο – Διαστολές. Αξίες του μέτρου. Μουσική ανάγνωση. Μουσική και κίνηση. Εισαγωγή στα στοιχεία της μουσικοκινητικής. Ανάγνωση των στοιχείων του ρυθμού. Οι τέσσερις ρυθμικές αξίες. Ασκήσεις πάνω στη θεωρία και εξοικείωση των σπουδαστών με το μουσικό όργανο.

----------------------------------------------------

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προσχολική Παιδαγωγική [2ο εξ. 3ωρ/εβδ.(= 3Θ) 5 μον. ECTS]
Ιστορική ανασκόπηση της Προσχολικής Αγωγής. Κατηγορίες Προσχολικών Ιδρυμάτων. Συστήματα Μοντέλα Προσχολικής Αγωγής. Μεταρρύθμιση της Προσχολικής Παιδαγωγικής.

Βρεφονηπιοκομία ΙΙ [2ο εξ. 7ωρ/εβδ.(= 2Θ + 5Ε) 6,5 μον. ECTS]
Στοιχεία ανατομικής και φυσιολογία νεογνού, βρέφους – μεγαλύτερου παιδιού.  Βασικές λειτουργίες των διαφόρων συστημάτων (διαιτητικής – διατροφής). Προσέγγιση βρεφών και νηπίων. Συμμετοχή στις δραστηριότητες Καταγραφή – ανάλυση συμπεριφοράς παιδιών σε διαφόρους τομείς της καθημερινής τους ζωής (κίνηση- παιχνίδι – επικοινωνία – λόγος κ.λ.π )
 
Εξελικτική Ψυχολογία Ι [2ο εξ. 3ωρ/εβδ.(= 3Θ) 5 μον. ECTS]
Εισαγωγικά στοιχεία. Θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς . Εξελικτικά στάδια και οργάνωση της προσωπικότητας. Δυναμική των γονεικών σχέσεων και της οικογένειας. Η σημασία του παιχνιδιού για τον ψυχισμό. Ο ρόλος των Βρεφονηπιοκόμων στην ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Δεοντολογικά προβλήματα εξελικτικών ερευνών.

Αισθητική Αγωγή – Εικαστικά Ι [2ο εξ. 3ωρ/εβδ.(= 2Θ + 1Ε) 4,5 μον. ECTS]
Εισαγωγή Άρθρωση οπτικής γλώσσας. Μορφή (προοπτική, βράχυνση, σύνθεση, κοντράστο). Χώρος (γραμμή, περίγραμμα, φιγούρα και βάθος, γραμμική προοπτική). Φως (εμπειρία φωτός, σκιές, συμβολισμός φωτός). Χρώμα (από το φως στο χρώμα, μορφή και χρώμα, βασικά χρώματα κ.λ.π.). Κίνηση – Δυναμική – Έκφραση – Σχέδιο. Φύση παιδικού σχεδίου (τάσεις και ψυχολογικές σχολές, στάδια εξέλιξης, σημασία εικαστικής αγωγής).

Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙ [2ο εξ. 4ωρ/εβδ.(= 2Θ + 2Ε) 4 μον. ECTS]
Θέση- άρση. Legato – staccato. Κλίμακα (σκάλα). Τόνοι – ημιτόνια. Τραγούδι: εισαγωγικά, μορφές απλών τραγουδιών, ρυθμική ανάλυση και επεξεργασία τραγουδιού. Ορολογία βασικών χρωματισμών, ορολογία ρυθμικής αγωγής στη μουσική. Αναφορά στις μικρές κινησιολογικές φόρμες. Τονισμοί συλλαβών στα ρυθμικά μοτίβα. Σχέση μακρών και βραχέων συλλαβών (μετρικών πόδων) της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Επαφή με τα κρουστά οργανάκια με ισόχρονους χτύπους σε συνοδεία, σε απλό τραγούδι με ρυθμικό χτύπημα σε κάθε συλλαβή. Κινητική εμπέδωση των κεφαλαίων της θεωρίας.

Νεογνολογία [2ο εξ. 3ωρ/εβδ.(= 3Θ) 5 μον. ECTS]
Το νεογέννητο. Υψηλού κινδύνου εγκυμοσύνη. Ειδικές κατηγορίες νεογνών. Φυσιολογικός τοκετός και ανάνηψη νεογνού. Μείζονες και ελάσσονες λοιμώξεις νεογνών. Ανοσία και εμβόλια.

----------------------------------------------------

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Ι [3ο εξ. 7ωρ/εβδ. (=3Θ + 4Ε ) 8 μον. ECTS]
Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων. Διδακτικά Μέσα. Μορφές Διδασκαλίας (Μεθοδολογίας). Αξία και καταλληλότητα των Διδακτικών Μέσων. Οπτικά και ακουστικά Μέσα Διδασκαλίας – Εποπτικά μέσα. Αρχές λειτουργίας του. Σύγχρονες αντιλήψεις για τη Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων.

Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ [3ο εξ. 7ωρ/εβδ. (=2Θ + 5Ε ) 6 μον. ECTS]
Αγωγή και φροντίδα μικρού παιδιού. Ειδικές δίαιτες, παρακολούθηση υγείας βρέφους, μικρού παιδιού. Φροντίδα αρρώστου βρέφους και μικρού παιδιού. Έλεγχος λοιμώξεων στον Παιδικό Σταθμό.

Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ [3ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ )  5 μον. ECTS]
Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των βρεφών και νηπίων. Θεωρία του Piaget  - Bruner. Παιχνίδι και ανάπτυξη. Προεκτάσεις των γνωστικών θεωριών και κατάλληλη εξελικτική πρακτική.

Μουσικοπαιδαγωγική ΙII [3ο εξ. 4ωρ/εβδ.(= 2Θ + 2Ε) 4 μον. ECTS]
Μεταφορά (Transporto). Κανόνας. Διφωνίες. Ιστορία Μουσικής. Ακροάσεις μουσικών έργων. Μουσικά παιχνίδια α) Εισαγωγή στη σημασία τους, προσφορά στην ατομική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας, του δημιουργικού πνεύματος. β) Κατηγορίες μουσικών παιχνιδιών. Ελληνικοί ρυθμοί. Παιχνίδια με κίνηση. Παραλλαγές παιχνιδιών με κίνηση.

Εικαστικά ΙΙ [3ο εξ. 3ωρ/εβδ.(= 3Θ) 3 μον. ECTS]
Ζωγραφική με χρήση ποικίλων υλικών. Φωτογραφία, Καρτούνς και Κόμικς.

Περιβαλλοντική Αγωγή [3ο  εξ. 2ωρ/εβδ.(= 2Θ) 4 μον. ECTS]
Βάσεις στην παιδαγωγική, στο δίκαιο και στην οικονομία: περιβαλλοντική διαπαιδαγώγηση, δίκαιο και πολιτική του περιβάλλοντος. Ενέργεια – οικολογία και ράδιο – οικολογία. Διεπιστημονική ανάλυση επίκαιρων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Ελληνική Γλώσσα [3ο εξ. 2ωρ/εβδ.(= 2Θ) 4 μον. ECTS]
Καταγωγή και εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας. Στοιχεία Ιστορικής Γραμματικής και Ετυμολογικού. Ιστορική εξέλιξη και μελέτη έργων – σταθμών της Νέας Ελληνικής λογοτεχνίας.

Στατιστική [3ο εξ. 2ωρ/εβδ.(= 2Θ) 4 μον. ECTS]
Περιγραφική Στατιστική: Δεδομένα, κλίμακες δεδομένων, είδη μεταβλητών, συμμεταβολή. Έννοιας της “κατανομής”, συχνότητες. Απλή κατανομή, πίνακες απλής κατανομής. Ομαδοποιημένη κατανομή, πίνακες. Κεντρική τάση, δείκτες κεντρικής τάσης, χρήση ερμηνεία. Συμμεταβολή, συνάφεια, παρουσίασή τους. Συσχέτιση, δείκτες συσχέτισης.  Κλίμακες και σταθερές τιμές, μετατροπές τους.

----------------------------------------------------

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων ΙΙ [4ο εξ. 7ωρ/εβδ. (=3Θ + 4Ε ) 8 μον. ECTS]
Διδακτική της μητρικής γλώσσας. Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Διάλογος – διήγηση – Ανάγνωση ιστοριών. Παραμύθι, ποίηση. Καθημερινές δραστηριότητες. Οργάνωση δραστηριοτήτων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Βρεφονηπιοκομία ΙV [4ο εξ. 7ωρ/εβδ. (=2Θ + 5Ε ) 6 μον. ECTS]
Το παιδί των 3 ετών. Ο ρόλος του Βρεφονηπιοκόμου.  Ατομική – ομαδική υγιεινή και ασφάλεια.  Πρόληψη ατυχημάτων σε χώρους που υπάρχουν βρέφη και μεγαλύτερα παιδιά.

Παιδική Λογοτεχνία Ι [4ο εξ. 2ωρ/εβδ. (=2Θ ) 4 μον. ECTS]
Δυνατότητες κατανόησης του λόγου κατά την εμβρυϊκή ηλικία. Λεκτικές ανταλλαγές βρέφους – ενήλικα. Επαφή με το βιβλίο και χρήση του σε κάθε ηλικία. Χαρακτηριστικά, κριτήρια επιλογής. Γνωριμία με κείμενα Ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας που έχουν σα θέμα τους το παιδί: Λογοτεχνική και Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση.

Μουσικοπαιδαγωγική IV [4ο εξ. 4ωρ/εβδ. (=2Θ + 2Ε ) 4 μον. ECTS]
Μελωδίες μονόφωνες, δίφωνες, τρίφωνες. Παιδικά τραγούδια. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια και χοροί. Ελάσσονες κλίμακες. Ιστορία της Μουσικής. Στοιχεία μορφολογίας μέσα από ακουστικά παραδείγματα. Μουσική και Ρυθμική ορθογραφία. Κινησιολογικός αυτοσχεδιασμός. Μουσική και Δράμα. Κινησιολογικές παύσεις. Κίνηση με σχέδιο.

Εικαστικά ΙΙΙ [4ο εξ. 5ωρ/εβδ. (=2Θ + 2Ε ) 5 μον. ECTS]
Αξιολόγηση της μάθησης μέσω τήρησης αρχείων για τα έργα των παιδιών. Οργάνωση καλλιτεχνικής γωνιάς στο νηπιαγωγείο.

Στοιχεία Οικονομικής [4ο εξ. 2ωρ/εβδ. (=2Θ ) 3 μον. ECTS]
Βασικές αρχές στην Οικονομική. Γενικές αρχές δημοσιο- οικονομικής πολιτικής. Οικονομική των Τομέων Κοινωνικής Πρόνοιας. Οικονομική Επιχειρήσεων.

Δεοντολογία Επαγγέλματος [4ο εξ. 2ωρ/εβδ. (=2Θ ) 3 μον. ECTS]
Η θέση του στελέχους προσχολικής αγωγής στα προσχολικά επαγγέλματα. Δεοντολογικοί κανόνες κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Καθήκοντα και υποχρεώσεις στελεχών προσχολικών ιδρυμάτων. Συνεχής συνεργασία με τους γονείς των βρεφών και νηπίων για την επίτευξη των στόχων της Αγωγής.

----------------------------------------------------

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βρεφονηπιοκομία V [5ο εξ. 7ωρ/εβδ. (=2Θ + 5Ε ) 6,5  μον. ECTS]
Σχέσεις φυσικού περιβάλλοντος και ποιότητα αγωγής και φροντίδας. Χαρακτηριστικά φυσικού περιβάλλοντος. Εργαστηριακές ασκήσεις σε χώρους ημερήσιας αγωγής και φροντίδας όπου μπορούν να παρατηρήσουν και να εκτιμήσουν οι σπουδαστές τη συμπεριφορά των παιδιών όταν αυτά ζουν σε ομάδες.

Κινητική Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας [5ο εξ. 5ωρ/εβδ. (=3Θ + 2Ε ) 6,5  μον. ECTS]
Ρυθμικές – κινητικές δραστηριότητες. Ψυχοκινητικές δραστηριότητες.

Γενική Παιδιατρική [5ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ ) 5  μον. ECTS]
Λοιμώδη νοσήματα.  Αναπνευστικό σύστημα.  Πεπτικό σύστημα.  Ουροποιητικό σύστημα.  Νευρικό σύστημα. Κυκλοφορικό σύστημα. Ορθοπεδικά προβλήματα.

Διοίκηση και Διαχείριση Β. Σ. [5ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ ) 6  μον. ECTS]
Στοιχεία και αρχές διοίκησης. Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο. Βρεφονηπιακά Ιδρύματα. Οργάνωση Γραφείου.

Παιδική Λογοτεχνία ΙΙ [5ο εξ. 2ωρ/εβδ. (=2Θ ) 4  μον. ECTS]
Κατηγορίες βιβλίων για παιδιά 3 – 6 χρονών. Παιδαγωγική προσφορά της κάθε κατηγορίας. Κριτήρια επιλογής.

Κλινική Ψυχολογία [5ο εξ. 2ωρ/εβδ. (=2Θ ) 4  μον. ECTS]
Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης. Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές. Θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης [5ο εξ. 2ωρ/εβδ. (=2Θ ) 4  μον. ECTS]
Η δευτερογενής κοινωνικοποίηση, η σημασία της, οι φορείς της. Δομή και λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το εκπαιδευτικό σύστημα ως φορέας κοινωνικοποίησης. Ο ρόλος του παιδαγωγού και η σχέση του με μαθητές, γονείς και περιβάλλουσα κοινωνία.

Παιδαγωγικό Υλικό [5ο εξ. 2ωρ/εβδ. (=2Θ ) 4  μον. ECTS]
Βιβλία, παιχνίδια ρυθμικής σχημάτων, Υλικό κατασκευών, γλωσσικής ανάπτυξης, χρωμάτων, μουσικών οργάνων, παρατηρητικότητας, κοινωνικοποίησης, μύησης, λεπτής κινητικότητας, ακοής, μάθησης χρόνου, συνειρμού, συγκριτικής συμμετρίας, αφής, βάρους φυσικών φαινομένων, κ.λ.π.

Παιδαγωγική & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης [5ο εξ. 2ωρ/εβδ. (=2Θ ) 4  μον. ECTS]
Διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίηση των παιδιών και νέων. Σημασία του σχολείου για την εκπαίδευση ώστε να γίνεται σωστή χρήση των μέσων αυτών. Εξάσκηση στην παραγωγή μέσων μαζικής ενημέρωσης. Χρησιμοποίησης της ανάλυσης και παραγωγής των μέσων.

----------------------------------------------------

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παιδαγωγική Ψυχολογία [6ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 5,5  μον. ECTS]
Εισαγωγή: Η έρευνα και το αντικείμενο της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Θεωρίες μάθησης Θέματα και προβλήματα διδασκαλίας μέτρηση και αξιολόγηση. Ατομικές διαφορές στη σχολική τάξη. Τα κίνητρα, η προσωπικότητα και η προσαρμογή στο σχολείο.

Αναπτυξιακή Παιδιατρική [6ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6  μον. ECTS]
Ενδομήτρια αύξηση. Εξωμήτρια αύξηση. Ψυχοκινητική εξέλιξη. Διαταραχές αύξησης. Διαταραχές της ανάπτυξης. Διατροφή φυσιολογικού βρέφους.

Διαπολιτισμική Αγωγή [6ο εξ. 6ωρ/εβδ. (=2Θ + 4Ε) 6,5  μον. ECTS]
Συνέπειες της οικονομικής μετανάστευσης. Παιδαγωγικές και κοινωνικοπολιτικές αναλύσεις αγωγής παιδιών με διαφορετικό πολιτισμό και γλώσσα. Κατάλληλες διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες για δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

Συγκριτική Παιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας [6ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6  μον. ECTS]
Συγκριτική θεώρηση συστημάτων προσχολικής Αγωγής σε διεθνές επίπεδο. Συγκριτική παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων στους τομείς Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων. Υλικοτεχνική υποδομή Προσχολικών Ιδρυμάτων. Εξειδικεύσεις στελεχών – μεταπτυχιακές σπουδές, κ.λ.π.

Προσχολική Αγωγή & Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές [6ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6  μον. ECTS]
Μελέτη προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αναφορά σε έρευνες που αφορούν προσπάθειες εισαγωγής τέτοιων προγραμμάτων στο χώρο προσχολικής αγωγής.

Συμβουλευτική Ψυχολογία [6ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6  μον. ECTS]
Βασικές έννοιες, θεωρητικός προσανατολισμός. Προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία.  Θεραπευτική συμβουλευτική διαδικασία: ενσυναίσθηση, κατανόηση, ενεργητική ακρόαση, Εμπόδια διαλόγου. Λύση προβλημάτων.

Θεατρικό Παιχνίδι [6ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6  μον. ECTS]
Βασικές αρχές επικοινωνίας και φωνητικής, ασκήσεις σωματικής έκφρασης, εκμάθηση θεατρικής τέχνης.  Να αυτοσχεδιάζουν και να οργανώνουν παιχνίδια, να εφαρμόζουν υπάρχοντα παιχνίδια, να δημιουργούν μόνοι τους θεατρικά παιχνίδια σε μαθήματα που έχουν σχέση μεταξύ τους ή και σε άλλα μαθήματα, να μπορούν να συνθέσουν θεατρικά παιχνίδια στα πλαίσια θεατρικών παραστάσεων και να τα παρουσιάζουν.

Οργάνωση Β/Σ [6ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6  μον. ECTS]
Διαχείριση Προσχολικών Ιδρυμάτων. Διαστάσεις διαχείρισης. Διαπροσωπικές σχέσεις. Δυναμική ομάδας.   

----------------------------------------------------

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύγχρονες Τάσεις  Προσχολικής Αγωγής [7οεξ. 7ωρ/εβδ. (=3Θ + 4Ε) 7 μον. ECTS]
Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα στην Προσχολική Αγωγή. Προσεγγίσεις σε νέες μεθόδους εργασίας στην Προσχολική Αγωγή. Σχέσεις παιδαγωγών και κοινωνικών συνεργατών Μορφές επίλυσης συγκρούσεων. Η έννοια της διαπραγμάτευσης. Εκπαιδευτικά κινήματα και καινοτομικές εφαρμογές: η σημασία της καινοτομίας στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας. Προσέγγιση της αμφίδρομης σχέσης: οικογένεια – παιδί – χώρος προσχολικής αγωγής.

Ξένη Γλώσσα (Ειδικότητας) [7ο εξ. 5ωρ/εβδ. (=3Θ + 2Ε) 5 μον. ECTS]
Κατανόηση προχωρημένων αυθεντικών κειμένων, άρθρων, κ.λ.π. από τις ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές πηγές. Σύνθεση κειμένων των Επιστημών της Αγωγής. Εξάσκηση στην προφορική και γραπτή παρουσίαση εργασιών στην Ξένη Γλώσσα.

Στοιχεία Νομοθεσίας [7ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6 μον. ECTS]
Δικαιώματα. Δικαιοπραξίες. Φυσικά πρόσωπα. Νομικά πρόσωπα. Εταιρείες – συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου δικαίου.

Εργασιακές Σχέσεις [7ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6 μον. ECTS]
Βασικές έννοιες. Διαμόρφωση των σχέσεων εργασίας. Σύμβαση και σχέση εργασίας. Λειτουργία της εργασιακής σχέσης. Συμμετοχή της Γυναίκας στην εργασία. Εργατικά ατυχήματα. Κοινωνική ασφάλιση.      

Πηλοπλαστική [7ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6 μον. ECTS]
Εισαγωγή στην Πηλοπλαστική και στην κεραμική

Ειδική Αγωγή [7ο εξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6 μον. ECTS]
Αποσαφήνιση όρων, ειδική αγωγή και αναφορά στις κατηγορίες ειδικών ατόμων. Αναλυτική παρουσίαση των κατηγοριών, της συχνότητας, της αιτιολογίας, της πρόληψης, καθώς και των προγραμμάτων ειδικής αγωγής για τα άτομα που πάσχουν από νοητική καθυστέρηση, για τα άτομα που έχουν κινητικές δυσλειτουργίες, όπως είναι τα άτομα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση και τέλος, για τα άτομα που παρουσιάζουν αισθητηριακές δυσλειτουργίες, όπως η τύφλωση και η κώφωση.

Βρεφονηπιοκομία VI [7οεξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6 μον. ECTS]
Φροντίδα για τη σωστή κάλυψη όλων των αναγκών των τομέων αγωγής και ανάπτυξης των βρεφών του νηπίου. Παιχνίδι και κοινωνικοποίηση. Εφαρμογή προγραμμάτων γενικά που βοηθούν την ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου για σωστή και συνεχή μάθηση, μάθηση χωρίς δυσκολία και διάπλαση ενός ισορροπημένου πολίτη.

Κουκλοθέατρο [7οεξ. 3ωρ/εβδ. (=3Θ) 6 μον. ECTS]
Το κουκλοθέατρο ως μέσο αγωγής στην προσχολική ηλικία. Βασικές τεχνικές, κατασκευή κούκλας, κείμενο, κίνηση, λόγος.


Προαιρετικά Μαθήματα για όλα τα Εξάμηνα Σπουδών

Σεμινάριο Τελειοφοίτων [Προαιρετικό 2ωρ/εβδ. (=2Θ) 3 μον. ECTS]
Ανάθεση στους σπουδαστές θεμάτων για επεξεργασία και προφορική παρουσίαση σχετικών με την οργάνωση των δραστηριοτήτων, το ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα Βρεφονηπιακών σταθμών.

Ψυχοπαθολογία [Προαιρετικό 2ωρ/εβδ. (=2Θ) 3 μον. ECTS]
Εισαγωγή. Διαταραχές που οφείλονται κυρίως στη βλάβη του εγκεφάλου. Ψυχογενείς διαταραχές. Νευρώσεις. Ψυχοσωματικές διαταραχές. Παιδικές Ψυχώσεις. Διαταραχές φυσιολογικών λειτουργιών. Διαταραχές συμπεριφοράς. Ειδικές νευρωτικές συνήθειες. Προβλήματα επικοινωνίας. Εξάρτηση από τοξικές ουσίες. Ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι.

Παιδοψυχιατρική [Προαιρετικό 2ωρ/εβδ. (=2Θ) 3 μον. ECTS]
Παιδικές νευρώσεις – ψυχώσεις. Συμπτώματα, αιτιολογία, διαγνωστικές μέθοδοι και θεραπεία.

Κοινωνική Ψυχολογία [Προαιρετικό 2ωρ/εβδ. (=2Θ) 3 μον. ECTS]
Εισαγωγή. Αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Κοινωνική συμπεριφορά και ατομικές διεργασίες: η γνωστική ασυμφωνία, η κοινωνική σύγκριση, η κοινωνική απόδοση. Άτομα και ομάδες: ομαδικές αποφάσεις, διομαδικές σχέσεις. Κοινωνική επιρροή: συμμόρφωση και υποταγή, η μειονοτική επιρροή. Κοινωνική σκέψη: οι κοινωνικές αναπαραστάσεις, στάσεις, προκαταλήψεις.

Κοινωνιολογία της Οικογένειας [Προαιρετικό 2ωρ/εβδ. (=2Θ) 3 μον. ECTS]
Δομή και λειτουργίες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. Τύποι οικογενειών. Θέσεις, ρόλοι και σχέσεις των μελών μιας οικογένειας. Παιδί και οικογένεια. Δημογραφικές όψεις της οικογένειας.

Ξένη Γλώσσα (Ειδικότητας Ι) [Προαιρετικό 2ωρ/εβδ. (=2Θ) 3 μον. ECTS]
Πρώτη προσέγγιση κειμένων των επιστημών της αγωγής με τη διδασκαλία λεξιλογίου,
γραμματικής και γλωσσικών δομών. Καλλιέργεια προφορικού λόγου και εξάσκηση στη γραπτή επικοινωνία με ατομικές και ομαδικές ασκήσεις.

Ξένη Γλώσσα (Ειδικότητας ΙΙ) [Προαιρετικό 2ωρ/εβδ. (=2Θ) 3 μον. ECTS]
Κατανόηση αυθεντικών κειμένων των επιστημών της αγωγής με τη διδασκαλία λεξιλογίου, γραμματικής και γλωσσικών δομών. Εξάσκηση επικοινωνιακών ικανοτήτων στην ξένη γλώσσα που απαιτείται στους χώρους εργασίας των σπουδαστών (παιδικούς .σταθμούς κ.λ.π.). Σύνθεση κειμένων ειδικότητας. Εξάσκηση στην προφορική και γραπτή παρουσίαση εργασιών.

Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον [Προαιρετικό 2ωρ/εβδ. (=2Θ) 3 μον. ECTS]
Ο αποφασιστικός ρόλος του περιβάλλοντος ως φυσική και κοινωνική δύναμη.

Πληροφορική Ι [Προαιρετικό 2ωρ/εβδ. (=2Θ) 3 μον. ECTS]  
Εισαγωγή στο Word, προγράμματα λογιστικής, ηλεκτρονική επικοινωνία και βασικές αρχές της πληροφορικής.

Επισκέπτες

Έχουμε 25 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube