Ευρετήριο Άρθρου
11ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κέρκυρας
Εισηγητής: Κώστας Χρυσαφίδης
Εισηγήτρια: Λιακάκη Σωτηρία
Εισηγητής: Ευθύμιος Κάκουρος
Εισηγήτρια: Κατερίνα Μανιαδάκη
Εισηγητής: Κων/νος Πετρογιάννης
Εισηγήτρια: Νικηταϊδου Ευφροσύνη
Εισηγήτρια: Νατάσα Φιλιππουπολίτη
Εισηγητές: Κόνσολας-Καμπουροπούλου-Παναγιωτοπούλου
Εισηγήτρια: Ξένια Καλογεροπούλου
Εισηγήτρια: Ευγενία Θεοδότου
Εισηγητές: Μάντζιου-Βαραγγούλη
Εισηγήτρια: Θωμαΐς Καπουλίτσα
Εισηγήτρια: Όλγα Λιάγκου
Όλες οι Σελίδες

Κόνσολας Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καμπουροπούλου - Σαββαΐδου Μαρία, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Παναγιωτοπούλου Πολυξένη, υπ. Δρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας: Θεωρία και πράξη

   Μια τοπική κοινωνία με ανεπτυγμένη πολιτισμική δραστηριότητα εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στη διαδικασία της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης όσο και της προσωπικής ανάπτυξης των ατόμων όλων των ηλικιών, μέσα από την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, της αυτοπεποίθησής τους και της δημιουργικότητας τους. Η πολιτισμική δράση βελτιώνει το επίπεδο οργανωτικής ικανότητας των κοινωνιών, ενδυναμώνει τις τοπικές ομάδες και δημιουργεί ενεργούς και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Συνεπώς, η πολιτισμική διάσταση σε τοπικό επίπεδο θεωρείται απαραίτητη συνιστώσα της ανάπτυξης, της δημιουργίας βιώσιμων κοινοτήτων καθώς και της τοπικής ζωτικότητας.

  Ωστόσο, είναι προφανές ότι για την επίτευξη βιώσιμων κοινοτήτων δεν αρκούν μόνο οι οικονομικές, τεχνολογικές ή διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται κι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που θα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσα από τη διαμόρφωση στάσεων κι αξιών, προκειμένου ως αυριανοί πολίτες να καθίστανται ικανοί για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, ενώ παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και να αξιολογούν τα μέτρα που λαμβάνονται από τους υπευθύνους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

  Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας της Παλιάς Πόλης της Ρόδου. Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της μελέτης ήταν κατά πόσον οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου, κάτοικοι ενός παραδοσιακού οικισμού με τουριστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του, μπορούν μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα να προβληματιστούν για το δικό τους περιβάλλον, να εντοπίζουν προβλήματα σε αυτό και να προτείνουν ποιοτικές, αισθητικά αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις για την πολιτιστική ανάπτυξή του.

  Για της επίτευξη των στόχων της μελέτης διεξήχθη το σχολικό έτος 2009-2010 έρευνα δράσης με τους 25 μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου. Χώρος αναφοράς αποτέλεσε η Μεσαιωνική Πόλη. Στο πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης αξιοποιήθηκε το «δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα», μια συστηματική προσέγγιση, μέσα από την οποία επιδιώκεται η αξιοποίηση της δημιουργικής προσωπικότητας και η ενεργοποίηση της αυθεντικής μάθησης.

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προώθησε μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες κινήθηκαν στην κατεύθυνση της δημιουργικής διαδικασίας για την αισθητική ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της Μεσαιωνικής Πόλης. Η αξιοποίηση της οδού Σωκράτους της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου ως βασικού άξονα ενός διαθεματικού, προγράμματος με εκπαιδευτικό, καλλιτεχνικό, πολιτισμικό και αειφορικό προσανατολισμό ανέδειξε τη διαδικασία ανάπλασης χώρου της Μεσαιωνικής Πόλης ως πεδίο συνάντησης της τέχνης με την τεχνολογία, την τοπική ιστορία και τη λαϊκή παράδοση. Η εμπλοκή των μαθητών σε δράσεις εικαστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα οδήγησε στην παραγωγή καινοτόμων καλλιτεχνικών προϊόντων και στη διατύπωση προτάσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης πολιτιστικής ανάπτυξης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  • Jacobsen D., Eggen P., Kauchak D., (2009). Μέθοδοι Διδασκαλίας. Ενίσχυση της Μάθησης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Επιστημονική Επιμέλεια - Εισαγωγή: Μ. Σακελλαρίου, Μ. Κόνσολας. Μετάφραση: Ρ. Λαμπρέλλη. Αθήνα: Ατραπός.
  • Katz, L. & Chard, S., (2004). Η Μέθοδος Project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Μτφρ.: Ρ. Λαμπρέλλη, Επιμέλεια: Μ. Κόνσολας. Αθήνα: Ατραπός.
  • Landry, C. (2000) The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan.
  • Matarasso, F. (1999) Towards a Local Culture Index: Measuring the Cultural Vitality of Communities. Stroud: Comedia.
  • McAfee O., Leong D., Bodrova E., (2009). Βασικές αρχές της αξιολόγησης στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Εισαγωγή-Επιστημονική επιμέλεια: Μ. Σακελλαρίου-Μ. Κόνσολας. Μετάφραση: Τ. Πλυτά. Αθήνα: Παπαζήση.
  • Ξανθάκου Γ., Καΐλα Μ., (2002). Το δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα. Επιμέλεια Σειράς: Γ. Ξανθάκου, F. Monks, Μ. Καΐλα. Αθήνα: Ατραπός.
  • Ξανθάκου, Γ., (1998). Η Δημιουργικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. WCED (World Commission on Environment and Development), (1987). Our Common Future. Oxford, Oxford University Press.
  • Wycoff, J., Richardson, T., (1995). Transformation thinking: Tools and Techniques That Open the Door to Powerful New Thinking for every member of Your Organization. New York: Berkley Books.


Επισκέπτες

Έχουμε 26 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube